جشنواره تابستانه گلسا

جشنواره ی تابستانه ی گلسا، با آغاز فصل تابستان و حدود 2 ماه از روند واگذاری واحدهای مسکونی گلسا، با تسهیلات ویژه و جدید آغاز شد.
در این جشنواره، تعداد محدودی از واحدها با شرایط رهن کامل و رهن_اجاره در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
در طرح رهن کامل، متقاضیان می‌بایست 25 درصد ارزش تمام شده ی واحد مدنظر خود را به عنوان ودیعه در اختیار مجموعه قرار دهند.
در طرح رهن و اجاره نیز متقاضیان پس از قیمت گذاری رهن کامل هر واحد (25 درصد قیمت تمام شده واحد) باید حداقل 70 درصد قیمت را به عنوان ودیعه در اختیار مجموعه قرار داده و 30 درصد مابقی قیمت با نرخ تبدیل رهن به اجاره ی 2/5 درصد قابل تحویل می باشد.
همچنین در این جشنواره طرح های ویژه فروش نیز همچون قبل به قوت خود باقیست.
این جشنواره از ابتدای خردادماه و همزمان با واگذاری واحدها آغاز گردیده و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.