مصاحبه مهندس حمید جابر انصاری، سازنده و سرمایه گذار برج های مسکونی گلسا